Asemblea Xeral de socios e socias

Convócase ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, que se celebrará o 28 de novembro de 2018, mércores, ás 16:30 h en primeira convocatoria e ás 17:00 h en segunda convocatoria (é previsible que se empece a xuntanza nesta segunda hora), na biblioteca do Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela, sito na rúa Monte dos Postes s/n para tratar e decidir sobre a seguinte:

Orde do día

1.- Lectura e aprobación da acta anterior.

2.- Presentación e aprobación, se procede, das contas do ano 2018 e orzamento do ano 2019.

3.- Renovación de cargos na Xunta Directiva (*)

4.- Información sobre a problemática do libro de Linguaxe Musical neste curso.

5.- Eleccións ao Consello Escolar do CMUS Santiago.

6.- Rogos e preguntas.

(*) Cómpre a incorporación de tres vogais por baixas.

NON MERCAR libro a maiores de Linguaxe Musical (actualizado 15/11/2018)

O pasado luns 12, debateuse no Consello Escolar a situación xerada ao fío do uso dun novo libro na materia de Linguaxe Musical.

Logo da exposición do tema e do oportuno debate, o Consello acordou trasladar ao Departamento de Linguaxe Musical a instrución da Inspección Educativa, que considera ilegal o uso de calquera outro libro diferente do de Ana Mº Navarrete, e indica que non se pode empregar ningún outro libro na aula  nin referenciar a ningún outro para o traballo na casa (que despois sexa corrixido ou usado na aula) .

Alén diso, a Dirección do Centro e mais o Consello Escolar adoptarán, de cara aos vindeiros cursos, todas as medidas que no seu ámbito de competencia teñan ao seu alcance, para evitar que esta situación se repita outra vez.

Desde a Anpa formulouse a petición de que alguén (Departamento, Conservatorio, Xunta…..), asumise o custo da merca dese “libro voluntario” e se lle abonase a aqueles pais e nais que o tivesen mercado, pero non se atendeu.

————————————————————————————————————————————

Estamos á espera de saber cal vai ser a resolución a esta situación. Na práctica a actuación feita levou a unha situación anómala onde por unha banda se di que “a compra do libro non é obrigatoria, voluntaria” e ao tempo, ante a lóxica pregunta de se se utilizará ou non na clase, o que se formula é se alguén non o vai mercar?.

O libro “recomendado” non foi anunciado antes do inicio de curso, non se pode fotocopiar (tope do 20% por tema de dereitos de autor) e a súa utilización como libro obrigatorio ou/e voluntario, non foi acordada polo Departamento antes do inicio deste curso. Aquí algo se fixo mal, ….moi mal.

Cremos que tanto a Dirección do Centro como a Inspección, deben tomar as medidas que corrixan e compensen neste curso a situación xerada, e sobre todo arbitren os mecanismos para non se volva repetir no curso seguinte.

Seguimos á espera……

 

 

A semana pasada puxémonos en contacto coa Inspección para trasladarlle a situación xerada con este tema do “libro a maiores recomendado”.

Sabemos que houbo conversas e contactos entre Dirección e todos os membros do Departamento de Linguaxe Musical.

A día de hoxe temos constancia de que agora o que se lles traslada aos alumnos e alumnas é que “é un libro non obrigatorio, que é voluntario a súa compra”, cando xa na primeira semana de curso moitos pais e nais fixeron a compra do mesmo porque “era recomendable facelo”

E á pregunta, lóxica, de se ese libro se vai usar na clase, a resposta é outra pregunta “curiosa”: alguén non vai mercar o libro?

Agardamos á resposta da Dirección a esta situación. Pola nosa parte, desde a Anpa démoslle traslado do noso malestar, co agravante de que xa o curso anterior se fixo traslado da queixa, e solicitamos do a busca dunha solución e compensación (por parte de quen corresponda) do custo dese libro aos pais e nais que acabaron mercándoo.

Desde a Dirección están estudando o nivel de afectación (cantos libros se mercaron) e sobre esa información adoptar ou trasladar ao Consello Escolar as medidas oportunas.

Temos a crenza de que se non se dá unha correcta e proporcionada solución agora, nos vindeiros cursos a situación de discrecionalidade volverá a repertirse.

 

 

RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE QUE NON SE MERQUE NINGÚN OUTRO LIBRO DE LINGUAXE MUSICAL QUE NON SEXA O ÚNICO LIBRO DE TEXTO APROBADO POLO DEPARTAMENTO, QUE É O DA AUTORA ANA NAVARRETE PORTA, “EL LENGUAJE DE LA MÚSICA”.

 

A DÍA DE HOXE É ILEGAL QUE SE OBRIGUE Á COMPRA DE “TEORÍA DEL LENGUAJE MUSICAL Y FICHAS DE EJERCICIOS”, DE EDICIONES SI BEMOL

Nos vindeiros día iremos actualizando información neste blog

Libros obrigatorios e “voluntarios”

Temos detectado que nalgúns casos, a profesora de Linguaxe Musical (grao elemental e primeiro e segundo de profesional) está recomendando ao  seu alumnado, a merca dun libro a maiores do oficialmente (e único) establecido como obrigatorio.

Estamos en contacto coa Dirección e Xefatura do Departamento a fin de que o antes posible se corrixa unha situación que non ten encaixe legal. Só hai un libro de obrigada compra, e no caso de que se queiran usar outros materiais didácticos, terá que ser o Departamento e o seu profesorado o que busquen a maneira, e sen custo económico para o alumnado, de facerllo chegar.

Recomendamos que mentres non se acabe de aclarar a situación, non se merque ningún outro libro de Linguaxe Musical.

Desde a Anpa temos a vontade clara e manifesta de que se atope o antes posible unha nova solución a esta situación dos libros obrigatorioa, e facilitar que esa solución sexa factible e teña encaixe legal, pero mentres non se chegue a ela, seguiremos defendendo os criterios que vimos reclamando desde hai anos no Consello Escolar: que se respecten os acordos do Departamento e que os libros de uso (e por tanto compra) obrigatoria, non poden estar ao criterio discrecional de cada profesor ou profesora.

 

ADXUDICACIÓN LIBROS

Tal e como estaba previsto, hoxe tivo lugar o sorteo para a asignación de libros para os cursos de 1º GE, 3º GP e 2º GP.

Neste enlace tedes a lista de persoas adxudicatarias deses cursos

No resto dos cursos, como xa se anunciara, non foi necesario facer sorteo, ao haber máis libros ca solicitudes.

Pódese desde xa mesmo pasar a recoller o libro na Conserxería do Conservatorio, e asinar un xustificante da entrega. É moi importante pasar a recollelo canto antes (para evitar que queden sen uso neste curso 2018-2019, habendo persoas que non tiveron sorte no sorteo).

É importante tamén lembrarse de devolvelo unha vez rematado o curso, e ao longo del, facer un bo uso e coidado do libro.

Queremos agradecervos a todos e todas a vosa colaboración co Banco de Libros (doando e solicitando).

E para que este mecanismo de colaboración e cooperación sexa posible, queremos agradecer tamén a colaboración ao profesorado do departamento de Linguaxe Musical (noemadamente á súa Xefa de Departamento, María Dios), á Dirección do Centro, e ao persoal de Conserxería.

Grazas a todos e todas

 

Listaxe DEFINITIVA

Neste enlace está á vosa disposición a listaxe definitiva de solicitudes

 

O venres farase o sorteo ás 16:15 h na Biblioteca do CMUS naqueles cursos onde sexa preciso (máis solicitudes ca libros dispoñibles)

No propio acto do sorteo xa se poderán recoller os libros, me unha vez rematado, deixaranse para a súa recollida na conserxería do CMUS.

 

 

Listaxe provisional solicitudes Banco de Libros 2018-2019

Neste enlace tes a listaxe provisional de solicitudes ao Banco de Libros agrupada por cursos.

Se notas algún erro ou omisión, terás o día de hoxe (19 de setembro) para comunicalo unicamente por correo electrónico: anpascq@hotmail.com

Mañá xoves publicarase a lista definitiva e o venres farase o sorteo ás 16:15 h na Biblioteca do CMUS naqueles cursos onde sexa preciso (máis solicitudes ca libros dispoñibles)

No propio acto do sorteo xa se poderán recoller os libros, e unha vez rematado, deixaranse para a súa recollida na conserxería do CMUS.

 

 

Calendario BANCO DE LIBROS Curso 2018-2019

18 de setembro: Data tope para facer solicitude de libros ao Banco.

19 de setembro: publicación da listaxe de solicitantes por curso (con indicación dos libros dispoñibles por curso, e de se é preciso ou non sortealos)

(se alguén notase algún erro ou omisión, comunicar urxentemente durante ese día 19 no correo da anpa: anpascq@hotmail.com)

20 de serembro: publicación listaxes definitivas

21 de setembro (venres): Ás 16:15 h sorteo público na Biblioteca do CMUS dos libros nalqueles cursos nos que haxa máis solicitudes que prazas.

Desde ese momento, pódense recoller os libros adxudicados na Conserxería do CMUS.